Vedtekter

Vedtekter for Sjakklubben Kampen på Brettet

I tråd med Norges Sjakkforbunds lovnorm for sjakklubber.

Vedtatt på Stiftelsesmøtet 25.9.2001. Endret på årsmøte 12.1.2010 og 15.1.2013.

§ 1 Formål

Klubben, som heter Sjakklubben Kampen på Brettet skal arbeide for
sjakkens fremme og være et samlingspunkt for medlemmene primært på Kampen og omegn.

§ 2 Tilslutning

Klubben er tilsluttet Norges Sjakkforbund gjennom Oslo Sjakkrets.

§ 3 Medlemmer

a) Inntak av nye medlemmer godkjennes av styret.
b) Nye medlemmer innføres i klubbens medlemskartotek og meldes
straks videre til krets og forbund.
c) Et medlem plikter å betale lovbestemt kontingent til avtalt tid.
d) Medlemmenes nedre stemmerettsalder er 14 år. Medlemmer
under 14 år kan stemme gjennom en voksen representant som
representerer dem samlet

§ 4 Styret

a) Klubbens styre består av en leder og minst 2 øvrige
Styremedlemmer.
b) På årsmøtet velges, for tiden fram til neste årsmøte, leder og
øvrige styremedlemmer.
c) Styret velger blant sine medlemmer nestleder, kasserer,
sekretær og materialforvalter.
d) Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er tilstede. For
vedtak kreves enighet hos minst 3 styremedlemmer.
e) Styret forvalter klubbens formue og inntekt.
f) Styret skal holde seg underrettet om og sette ut i livet de lover,
beslutninger og bestemmelser som gjelder innenfor Norges
Sjakkforbund og for den kretsen klubben tilhører. Særlig skal styret
sørge for å ha et ajourført medlemsregister.

§ 5 Revisorer

Til å granske klubbens regnskaper og styrets forvaltning velges på
årsmøtet for ett år av gangen 1 revisor.

§ 6 Årsmøte

a) Klubben holder ordinært årsmøte innen utgangen av januar måned.
Innkalling går ut fra styret minst 14 dager før møtedagen.
b) Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av
medlemmene ber om det. Skriftlig innkalling med angivelse av
årsaken sendes til medlemmene minst en uke før møtedagen.
c) På ordinært årsmøte skal følgende saker stå på dagsorden og
behandles:
1. Godkjenning av dagsorden.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av sekretær for møtet.
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
5. Godkjenning av innkallingen.
6. Styrets årsberetning.
7. Regnskap med budsjett.
8. Ansvarsfrihet for styret.
9. Fastsettelse av kontingent og godkjenning av budsjettforslag.
10. Innkomne forslag.
11. Valg av leder.
12. Øvrige valg.
d) På årsmøtet har hvert enkelt medlem 1 stemme. Medlemmer under
14 år kan stemme gjennom en voksen representant som
representerer dem samlet
e) Beslutninger fattes med simpelt flertall unntatt i spørsmål
etter §7. Ethvert medlem kan forlange skriftlig avstemning.
f) Med likt stemmeantall avgjør loddtrekning, unntatt i spørsmål om
styrets ansvarsfrihet der det ved stemmelikhet er meddelt
ansvarsfrihet, dessuten i spørsmål etter § 7.
g) Årsmøtet avsluttes med sosial sammenkomst.

§ 7 Lovendring og klubbens oppløsning

For endringer eller tilføyelser i klubbens lover og for oppløsning av klubben
kreves det at spørmålene er angitt i skriftlig innkalling. For å få et gyldig
vedtak kreves det 2/3 flertall av de nærværende stemmeberettigede. Hvis
sjakklubben nedlegges skal midlene tilfalle sjakklivet på Kampen.

§ 8 Representasjon

a) En spiller kan tilhøre flere klubber, men får bare representere en
klubb i turnering som holdes eller er godkjent av Norges
Sjakkforbund eller av kretsen.
b) Klubb (og krets) kan utover punkt a) vedta innskrenkninger eller
utvidelser i egne medlemmers representasjonsrett når det anses
nødvendig.

Vedtatt på Stiftelsesmøtet 25.9.2001.
Endret på Årsmøte 12.1.2010 (§4a) og 15.1.2013(§4a).